Saturday, March 5, 2016

Investment in NTES with 20160212 chart and 4x18 mindset.NTES daily
 • 20160212
  closed @ 141.73 USD
  supply line /
  sma5 /
  macd negative
  rsi7/14
  sto533 /
   
 • 20160216
  bought ato @ 143.42 USD
  set stop loss @ 134.04 USD (-6.54%)
  set 4% gain @ 143.42*1.04 = 149.16 USD
  sold @ 149.16 USD
   
Summary
 • Reward = 4% profit in 1 day
 • Risk = -6.54%

Short URL =  http://bit.ly/24I1XCq

เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่า กิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

ค้นหาในเฟซบุ๊ค "WTBMS"

ค้นหาในกูเกิล "WTBMS"